Informácie o nás

Gymnázium J. F. R. Alumni - je združenie občanov, ktorí majú rovnaký cieľ - podporovať a rozvíjať vzdelávanie študentov Gymnázia Janka Francisciho-Rimavského v Levoči.

  • Finančne pmáhať za účelom materiálno-technického rozvoja a vylepšovania podmienok školy, podporovať študentov prefinancovávaním vzdelávacích projektov, študijných pobytov a odborných konferencií.
  • Prispievať k tvorbe zdrojov a materiálnej pomoci škole, sponzorstvu a pod.
  • Podporovať aktívnych študentov sprostredkovaním študijných pobytov, podporou pri výbere vysokej školy
  • Osobnou angažovanosťou bývalých študentov počnúc odbornými prednáškami až po prípadné štúdie s cieľom obohatenia vzdelávania o osobné skúsenosti
  • Podporovať a prezentovať gymnázium v zahraničí a vytvárať väzby so zahraničnými školami
  • Podporovať a rozvíjať telesnú kultúru a šport detí a mládeže
  • Podporovať mobilitu študentov, učiteľov a zamestnancov.

Občianske združenie chce ciele dosiahnuť aj prostredníctvom aktivít smerujúcich k úzkej spolupráci gymnázia s orgánmi regionálnej a miestnej správy a samosprávy, spolupráci s podnikateľskými a finančnými subjektami a masmédiami, ako aj prostredníctvom získavania finančných prostredkov a darov.

Stanovy

Stanovy

19.01.2014 16:36

IČO: 42344204

19.01.2014 20:48

História projektu

Pri príležitosti 100. výročia od otvorenia prvého školského roku 1913/1914 v novej budove zriadenej výlučne na školské účely a so zvyšujúcim sa počtom študentov a talentovaných mladých ľudí Gymnázia Janka Francisciho-Rimavského v Levoči veríme, že je potrebné mať organizáciu, ktorá bude spájať a udržiavať kontakty študentov a pracovníkov, ktorí študujú alebo pracujú a študovali alebo pracovali v tejto storočnej budove gymnázia. táto organizácia poskytne formálne i neformálne príležitosti pre kontakty, výmenu informácií a podporu školy, jej študentov, pracovníkov a tiež jej bývalých študentov a pracovníkov. Organizácia bude vychádzať z tradície britských old boys a alumni societes (absolventské spoločnosti), ktoré nielen zjednocujú absolventov, ale tiež udržiavajú kontakty medzi nimi a školou a vytvárajú podmienky pre podporu a ďalší rozvoj školy.